แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวนสุภาษิตไทย

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวนสุภาษิตไทย

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English)

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English)

Read more

แบบทดสอบความรู้ขั้นสูง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

แบบทดสอบความรู้ขั้นสูง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

Read more

เฉลย แบบทดสอบความรู้ขั้นสูง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

เฉลย แบบทดสอบความรู้

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

Read more