การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดสรรอัตราข้าราช

Read more

อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อนุมัติจัดสรรคืนอัตร

Read more

โรงพยาบาลเฝ้าไร่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลเฝ้าไร่ เปิ

Read more

Facebook