แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนเลิงนกทา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนเลิงนกทา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสันติวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสันติวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ การอนุรักษ์พลังงาน 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ การอนุรักษ์พลังงาน 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน รับเกียรติบัตรฟรี

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ คณิตศาสตร์ โดย โรงเรียนระโนดวิทยา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ คณิตศาสตร์ โดย โรงเรียนระโนดวิทยา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ 2565 โดย วิทยาลัยการอาชีวศึกษายะลา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ 2565 โดย วิทยาลัยการอาชีวศึกษายะลา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน 2565 โดยโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน 2565 โดยโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more