ข้อสอบชุดที่ 1 แนวข้อสอบท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล 2496

ข้อสอบชุดที่ 1 แนวข้อสอบท้องถิ่น พระราชบัญญัติเทศบาล 2496

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  
  ก. 17 กุมภาพันธ์ 2546 
  
  ข. 18 กุมภาพันธ์ 2546
  
  ค. 19 กุมภาพันธ์ 2546 
  
  ง. 20 กุมภาพันธ์ 2546
 2. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 คือข้อใด
  
  ก. นายกรัฐมนตรี
  
  ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
  ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ต้องตราเป็น
  
  ก. พระราชกฤษฎีกา 
  
  ข. พระราชกำหนด
  
  ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
  
  ง. ข้อ ก. หรือ ค.
 4. เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
  
  ก. 10,000 คน
  
  ข. 20,000 คน
  
  ค. 25,000 คน 
  
  ง. 30,000 คน
 5. เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท
  
  ก. 2 ประเภท 
  
  ข. 3 ประเภท
  
  ค. 4 ประเภท 
  
  ง. 5 ประเภท
 6. ท้องถิ่นใดที่ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ต้องทำเป็นกฎหมายตามข้อใด
  
  ก. พระราชบัญญัติ 
  
  ข. พระราชกฤษฎีกา
  
  ค. พระราชกำหนด 
  
  ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 7. การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดย
  
  ก. พระราชกฤษฎีกา 
  
  ข. พระราชบัญญัติ
  
  ค. พระราชกำหนด 
  
  ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 8. องค์การเทศบาลประกอบด้วย
  
  ก. สภาเทศบาล 
  
  ข. นายกเทศมนตรี
  
  ค. คณะเทศมนตรี 
  
  ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
 9. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  
  ก. 2 ปี 
  
  ข. 3 ปี
  
  ค. 4 ปี  
  
  ง. 6 ปี
 10. ท้องถิ่นใดที่ ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ต้องเป็นท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร จำนวนเท่าใด
  
  ก. ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 
  
  ข. ตั้งแต่ 30,000 คนขึ้นไป
  
  ค. ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
  
  ง. ตั้งแต่ 100,000 คนขึ้นไป
 11. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภา
  
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ข. นายอำเภอ
  
  ค. นายกเทศมนตรี 
  
  ง. ประกาศจังหวัด
 12. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามจำนวน
  
  ก. 15 วัน 
  
  ข. 30 วัน
  
  ค. 45 วัน 
  
  ง. 60 วัน
 13. สภาเทศบาล ได้มาจากข้อใด
  
  ก. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
  
  ข. การสรรหาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
  
  ค. ตัวแทนชุมชน 
  
  ง. กระทำได้ทุกกรณีที่กล่าวมา
 14. เทศบาลตำบลมีสมาชิกสภากี่คน
  
  ก. 10 คน 
  
  ข. 12 คน 
  
  ค. 15 คน 
  
  ง. 18 คน
 15. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล เริ่มตั้งแต่เมื่อใด
  
  ก. ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
  
  ข. ตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
  
  ค. ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศรับรอง 
  
  ง. นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 16. ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
  
  ก. เลขานุการสภา 
  
  ข. ประธานสภา
  
  ค. นายกเทศมนตรี 
  
  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 17. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การ เรียกว่า
  
  ก. บรรษัท 
  
  ข. สหบรรษัท
  
  ค. สหการ
  
  ง. สหการบริหาร
 18. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
  
  ก. นายกเทศมนตรี 
  
  ข. นายอำเภอ
  
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ง. ปลัดจังหวัด
 19. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนรองนายกเทศมนตรี
  
  ก. เทศบาลตำบล 3 คน 
  
  ข. เทศบาลเมือง 4 คน
  
  ค. เทศบาลนคร 4 คน  
  
  ง. ถูกทุกข้อ
 20. สมาชิกสภาเทศบาล ยื่นใบลาออกต่อผู้ใด
  
  ก. นายกเทศมนตรี 
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *