ข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  
  ก. 1 มีนาคม 2538 
  
  ข. 2 มีนาคม 2538
  
  ค. 3 มีนาคม 2538 
  
  ง. 4 มีนาคม 2538
  
 2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 คือข้อใด
  
  ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
  
  ข. นายบรรหาร ศิลปะอาชา
  
  ค. นายชวน หลีกภัย 
  
  ง. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
 3. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามความหมายใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  
  ก. เทศบาล 
  
  ข. เมืองพัทยา
  
  ค. องค์การบริหารส่วนตำบล 
  
  ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล คือ บุคคลตามข้อใด
  
  ก. นายกรัฐมนตรี 
  
  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ง. นายอำเภอ
 5. ข้อใด ไม่ใช่ สมาชิกโดยตำแหน่งของสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  
  ก. อนามัยประจำหมู่บ้าน 
  
  ข. กำนัน
  
  ค. ผู้ใหญ่บ้าน 
  
  ง. แพทย์ประจำตำบล
 6. สภาตำบลมีฐานะเป็น
  
  ก. สมาคม 
  
  ข. มูลนิธิ
  
  ค. นิติบุคคล  
  
  ง. องค์การ
 7. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล
  
  ก. อนามัยประจำหมู่บ้าน 
  
  ข. กำนัน
  
  ค. ผู้ใหญ่บ้าน 
  
  ง. แพทย์ประจำตำบล
 8. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเวลาตามข้อใด
  
  ก. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ข. ไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ค. ไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ง. ไม่น้อยกว่า 30 วัน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 9. สมาชิกสภาตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภาตำบลได้หมู่บ้านละกี่คน
  
  ก. 1 คน
  
  ข. 2 คน
  
  ค. 3 คน 
  
  ง. 4 คน
 10. การลาออกจากสมาชิกสภาตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบลกำหนดให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้ใด
  
  ก. กำนัน 
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ค. ประธานสภาตำบล 
  
  ง. นายอำเภอ
 11. กรณีที่สภาตำบลมีมติให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย มติดังกล่าวจะต้องมีคะแนนเสียงเท่าใด
  
  ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  
  ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  
  ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  
  ง. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาตำบลที่มาประชุมในการประชุมคราวนั้น
 12. กรณีสมาชิกสภาตำบล ไม่ได้ อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาตามข้อใด นายอำเภออาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้
  
  ก. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 เดือน 
  
  ข. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน
  
  ค. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 1 ปี 
  
  ง. นายอำเภอไม่มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
 13. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเวลาตามข้อใด
  
  ก. ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ข. ไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ค. ไม่น้อยกว่า 2 ปี จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
  
  ง. ไม่น้อยกว่า 90 วัน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 14. ตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ภายในกี่วันนับแต่วันที่ครบวาระ
  
  ก. 15 วัน 
  
  ข. 30 วัน
  
  ค. 45 วัน 
  
  ง. 60 วัน
 15. การสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล ออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติ เป็นอำนาจของบุคคลตามข้อใดที่จะสั่งดังกล่าวได้
  
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ข. นายอำเภอ
  
  ค. ประธานสภาตำบล 
  
  ง. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 16. บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาตำบล
  
  ก. กำนัน 
  
  ข. ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
  
  ค. สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับคัดเลือก 
  
  ง. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลนั้น
 17. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล
  
  ก. ประธานสภาตำบล 
  
  ข. สภาตำบล
  
  ค. นายอำเภอ ตามมติของสภาตำบล
  
  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 18. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ละกี่คน
  
  ก. 2 คน
  
  ข. 3 คน
  
  ค. 4 คน 
  
  ง. 5 คน
 19. เมื่อสภาตำบลมีมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
  
  ก. 1 ใน 3 
  
  ข. 2 ใน 3
  
  ค. 1 ใน 4 
  
  ง. 1 ใน 2
 20. คณะกรรมการกลางที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาการแบ่งปันภาษีระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นจะต้องมีการทบทวนกันตามเวลาในข้อใด
  
  ก. ทุก ๆ 1 ปี 
  
  ข. ทุก ๆ 3 ปี
  
  ค. ทุก ๆ 4 ปี 
  
  ง. ทุก ๆ 5 ปี
กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *