ชุดที่1 ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

ชุดที่ 1 ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย
 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  
  ก. 30 ตุลาคม 2540 
  
  ข. 31 ตุลาคม 2540
  
  ค. 1 พฤศจิกายน 2540 
  
  ง. 2 พฤศจิกายน 2540
 2. ข้อใดเป็นเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ก. เขตจังหวัด 
  
  ข. เขตอำเภอ
  
  ค. เขตตำบล 
  
  ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
 3. “จังหวัด” ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายความว่า
  
  ก. จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  
  ข. จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. จังหวัดตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
  
  ง. ไม่มีข้อถูก
 4. “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
  
  ก. เทศบาล 
  
  ข. สุขาภิบาล
  
  ค. องค์การบริหารส่วนตำบล 
  
  ง. ถูกทุกข้อ
 5. ข้อใดคือองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. ปลัดจังหวัด 
  
  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
 6. ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาได้อีก ต้องล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
  
  ก. 3 ปี 
  
  ข. 4 ปี
  
  ค. 5 ปี 
  
  ง. 6 ปี
 7. จังหวัดที่มีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
  
  ก. 20 คน 
  
  ข. 24 คน
  
  ค. 28 คน 
  
  ง. 30 คน
 8. จังหวัดที่มีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
  
  ก. 20 คน 
  
  ข. 24 คน
  
  ค. 28 คน 
  
  ง. 30 คน
 9. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปี
  
  ก. คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสมัคร
  
  ข. คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่รับสมัคร
  
  ค. คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  
  ง. คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 10. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
  
  ก. ตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
  
  ข. ตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
  
  ค. ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศรับรอง 
  
  ง. นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยื่นใบลาออกต่อผู้ใด
  
  ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 12. กรณีมีข้อสงสัย กรณีเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเด็น ขาดการประชุมติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาดังกล่าวคือใคร
  
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 13. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่ง มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด
  
  ก. 1 ใน 3 
  
  ข. 2 ใน 3
  
  ค. 3 ใน 4
  
  ง. ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
 14. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กำหนดให้มีรองประธานสภากี่คน
  
  ก. 1 คน 
  
  ข. 2 คน
  
  ค. 3 คน 
  
  ง. 4 คน
 15. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง กรณีขาดประชุมตามข้อใด
  
  ก. 3 ครั้ง 
  
  ข. เกิน 3 ครั้ง
  
  ค. 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  
  ง. เกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 16. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มาตามข้อใด
  
  ก. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ง. ถูกทุกข้อแล้วแต่กรณี
 17. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ จำนวนตามข้อใด
  
  ก. 2 สมัย
  
  ข. 3 สมัย
  
  ค. 4 สมัย 
  
  ง. 2 สมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย
 18. สมัยประชุมสามัญผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหัดครั้งแรกภายในกี่วัน
  
  ก. 7 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ข. 15 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. 20 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ง. 30 วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 19. กรณีที่ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือยุบสภาจะต้องให้มีการเลือกตั้งประธานสภาแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
  
  ก. 7 วัน 
  
  ข. 15 วัน
  
  ค. 30 วัน 
  
  ง. 45 วัน
 20. ใครเป็นผู้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
  
  ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
  ง. อธิบดีกรมการปกครอง

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *