ชุดที่1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

ชุดที่1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 4  กันยายน  2534                             ข. 5  กันยายน  2534

ค. 6  กันยายน  2534                             ง.  7  กันยายน  2534

2. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือข้อใด

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือข้อใด

ก. นายอานันท์ ปันยารชุน

ข. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ค. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ง. นายชวน หลีกภัย

4. ข้อใดคือรูปแบบของการจัดรูปแบบบริหารราชการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ก. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานเทียบเท่ากระทรวง

ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

ค. ระเบียบบริหารส่วนภูมิภาค

ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5. การยุบรวมส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กระทำได้โดยวิธีการใด

ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค. ออกเป็นประกาศกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

6. “สำนักงานรัฐมนตรี” คือชื่อเดิมของหน่วยงานใด

ก. สำนักงานเลขาธิการ

ข. สำนักเลขานุการกระทรวง

ค. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ง. สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

7. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

ก. ปลัดกระทรวง

ข. สภาผู้แทนราษฎร

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ง. คณะรัฐมนตรี

8. ตำแหน่งของข้าราชการในข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ก. รองนายกรัฐมนตรี

ข.   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. เลขานุการรัฐมนตรี

9. ข้อใด ไม่ใช่ งานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ก. ราชการในพระองค์

ข. ราชการของรัฐสภา

ค. ราชการของคณะรัฐมนตรี

ง. งานด้านการป้องกันยาเสพติด

10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง

ก. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ง. ไม่มีข้อใดถูก

11. ใครเป็นผู้ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีปัญหาเกิดจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. สภาผู้แทนราษฎร

ค. รัฐสภา

ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

12. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน

ก. 5 คน

ข. 7 คน

ค. 10 คน

ง. 15 คน

13. ชื่อเรียกโดยย่อของ “คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” คืออะไร

ก. ก.พ.                      ข. ก.พ.ร.

ค. ก.ร.                       ง. ค.พ.ร

14. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง เขตอำเภอ กระทำได้โดยวิธีใด

ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ค. กำหนดโดยกฎกระทรวง

ง. ทำเป็นคำสั่งของจังหวัด

15. การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด จะต้องกระทำโดยวิธีใด

ก. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

ค. กำหนดโดยกฎกระทรวง

ง. ไม่สามารถกระทำได้

16. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของกรรมการจังหวัด

ก. เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ค. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด

ง. บริหารราชการในจังหวัด

17. ผู้รักษาราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี ให้กรณีที่เลขานุการรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คือใคร

ก. รองเลขานุการรัฐมนตรี

ข. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีว่าการ

ง. อธิบดี

18. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของส่วนราชการส่วนกลางยุคใหม่

ก. บทบาทภารกิจในการกำหนดนโยบาย

ข. บทบาทภารกิจในการวางและกำกับกฎระเบียบ

ค. บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

ง. บทบาทภารกิจในการกำกับราชการส่วนภูมิภาค

19. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง

ก. ตรวจการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

ข. แนะนำการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

ค. สั่งการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง

ง. ถูกทุกข้อ

20. ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวง คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ข. สภาผู้แทนราษฎร

ค. ปลัดกระทรวง

ง. คณะรัฐมนตรี

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น