แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  
  ก. 29 ตุลาคม 2542
  
  ข. 30 ตุลาคม 2542
  
  ค. 29 พฤศจิกายน 2542
  
  ง. 30 พฤศจิกายน 2542
 2. กรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างบัญญัติใด เป็นร่างข้อบัญญัติด้วยการเงินหรือให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย
  
  ก. ประธานสภาเมืองพัทยา 
  
  ข. นายกเมืองพัทยา
  
  ค. นายอำเภอ 
  
  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายตามข้อใด
  
  ก. พระราชบัญญัติ 
  
  ข. พระราชกฤษฎีกา
  
  ค. พระราชกำหนด 
  
  ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 4. เมื่อสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติแล้ว ประธานสภาเมืองพัทยาต้องส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้แก่ใครพิจารณา
  
  ก. ประธานสภาเมืองพัทยา 
  
  ข. นายกเมืองพัทยา
  
  ค. นายอำเภอ 
  
  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบในการบริหารเมืองพัทยา
  
  ก. สภาเทศบาลเมืองพัทยาและนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา
  
  ข. สภาเมืองพัทยาและนายกเทศมนตรีเมืองพัทยา
  
  ค. สภาเทศบาลเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
  
  ง. สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา
 6. สมาชิกสภาเมืองพัทยามีจำนวนเท่าใด
  
  ก. 12 คน 
  
  ข. 18 คน
  
  ค. 24 คน
  
  ง. 32 คน
 7. สมัยประชุมวิสามัญมีกำหนดกี่วัน
  
  ก. 15 วัน
  
  ข. 30 วัน
  
  ค. 45 วัน 
  
  ง. 60 วัน
 8. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนภายในกี่วัน
  
  ก. 7 วัน 
  
  ข. 15 วัน
  
  ค. 30 วัน 
  
  ง. 45 วัน
 9. อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดคราวละกี่ปี
  
  ก. คราวละ 4 ปีนับแต่วันประกาศสมัคร 
  
  ข. คราวละ 4 ปีนับแต่วันรับสมัคร
  
  ค. คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
  
  ง. คราวละ 4 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 10. เมืองพัทยามีอำนาจยกข้อบัญญัติเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละเท่าใด
  
  ก. ร้อยละ 3 
  
  ข. ร้อยละ 7
  
  ค. ร้อยละ 10
  
  ง. ร้อยละ 12
 11. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
  
  ก. ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  
  ข. ตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
  
  ค. ตั้งแต่วันที่กกต. ประกาศรับรอง 
  
  ง. นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 12. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยา
  
  ก. กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
  
  ข. กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย
  
  ค. กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
  
  ง. กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผยและลับ
 13. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ยื่นใบลาออกต่อผู้ใด
  
  ก. นายกเมืองพัทยา 
  
  ข. ประธานสภาเมืองพัทยา
  
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 14. เมืองพัทยาอาจร่วมกับหน่วยราชการจัดตั้งองค์การขึ้นเพื่อทำกิจการใดอันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา องค์การนั้นเรียกว่าอะไร
  
  ก. รัฐวิสาหกิจ 
  
  ข. เทศบาล
  
  ค. สหการ
  
  ง. สหกรณ์
 15. เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
  
  ก. 30 วัน 
  
  ข. 45 วัน
  
  ค. 60 วัน 
  
  ง. 90 วัน
 16. ประธานสภาเมืองพัทยา ได้มาตามข้อใด
  
  ก. เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเมืองพัทยา
  
  ค. สภาเมืองพัทยาเลือกจาก สมาชิกสภาเมืองพัทยา
  
  ง. ถูกทุกข้อแล้วแต่กรณี
 17. บุคคลผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาต้องมีอายุตามข้อใด
  
  ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันประกาศรับสมัคร
  
  ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  
  ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันประกาศรับสมัคร
  
  ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 18. ผู้แต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา คือผู้ใด
  
  ก. ประธานสภาเมืองพัทยา 
  
  ข. นายกเมืองพัทยา
  
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 19. นายกเมืองพัทยา ยื่นใบลาออกต่อผู้ใด
  
  ก. ประธานสภาเมืองพัทยา 
  
  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  
  ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  
  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 20. ข้อใด ไม่เป็น การแบ่งส่วนราชการเมืองพัทยา
  
  ก. สำนักปลัดเมืองพัทยา
  
  ข. สำนักงานเลขานุการเมืองพัทยา
  
  ค. ส่วนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
  
  ง. เป็นส่วนราชการเมืองพัทยาทุกข้อที่กล่าวมา
แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542

กติกาแจกเฉลย : แชร์แนวข้อสอบไปที่หน้าเฟซของตนแบบสาธารณะ แคปหน้าจอส่งมาที่เพจ :: วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ครูผู้ช่วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *