แบบประเมินความพึงพอใจ หัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคม และ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม (รับเกียรติบัตรฟรี)

ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดย
พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
พิธีกรดำเนินรายการโดย
*พระธนกฤต เขมธมฺโม
นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่นที่ 4
*คุณจันทรา บริกส์
นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่นที่ 3

ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม
Zoom ID: 981 929 5516  
Password: 992999

แบบประเมินความพึงพอใจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคม และ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม (รับเกียรติบัตรฟรี)

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบประเมินความพึงพอใจ หัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคม และ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แบบประเมินความพึงพอใจ หัวข้อ  การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคม และ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม (รับเกียรติบัตรฟรี)

คลิกทำแบบประเมิน

ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ติดตามามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ