เฉลยแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

Read more

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

Read more

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่

แบบทดสอบออนไลน์-กิจกรรมวันสุนทรภู่-1

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

Read more

เฉลยแบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

เฉลยแบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

Read more

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

Read more