เฉลยแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล

Read more

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

Read more

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่

แบบทดสอบออนไลน์-กิจกรรมวันสุนทรภู่-1

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

Read more

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

แบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Apps For Education

Read more

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more